Policy och cookies

Personuppgiftspolicy på RM Jakt AB

RM Jakt AB, 559108-2259, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på RM Jakt.

Kontaktuppgifter:

Adress: Hemvägen 9C, 95731 Övertorneå
Tel: 010-188 20 20
Mail: info@rmjakt.se

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, på vilken laglig grund behandlingen utförs samt hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1. För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Lagringstid: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiärenden.

2. För att marknadsföra produkter och tjänster.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer.
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30-40 år i Sverige), eller en enskild kund.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Social identitet
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund: Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.
Lagringstid: 24 månader från insamlandet.

3. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.
Lagringstid: Under tiden tävlingen/eventet pågår, inklusive ev utvärdering.

4. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Ordna direktleveranser.
 • Ta emot och åtgärda reklamationer.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
 • Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.
Lagringstid: Tills kundserviceärendet har avslutats.

5. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. (t ex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm eller produktåterkallelser).

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enligt lag.
Lagringstid: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader.

6. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.
 • Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringstid: 24 månader från insamlandet.

7. För att kunna hindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik.
 • Förhindra skräppostutskick, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Personnummer
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan. Alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.
Lagringstid: 36 månader från insamlandet.

Insamling av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifterna kan vara t ex adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Eller företagsuppgifter vid fakturering samt kontroll av VAT-nummer.

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som RM Jakt AB samarbetar med, till exempel när det gäller marknadsföring (mediebyråer osv.), betallösningar och IT-tjänster, reklamationer till tillverkaren och direktleveranser från leverantörer. Utöver detta kan RM Jakt AB enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter, t ex polisen och skatteverket. Vi kan även lämna ut personuppgifter till företag som har hand om allmänna varutransporter (t ex logistikföretag). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna policy.
RM Jakt AB strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar vi alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Rätt till tillgång

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill mer specifikt veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, kan du begära tillgång till uppgifterna. Då får du ett registerutdrag som visar ändamålet, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod och information om varifrån uppgifter har samlats in. Vid mottagande av sådan begäran kommer vi att fråga ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse och radering

Du kan begära att dina uppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter som vi behandlar om dig om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för RM Jakt AB som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis kan du bara tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T ex nyhetsbrevet som vi skickar. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Du kan när som helst avregistrera nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”avregistrera dig här” längst ner i brevet eller genom att kontakta oss på info@rmjakt.se.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies,
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas

RM Jakt använder cookies. Dels för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Vi använder även cookies för att mäta trafik och för att kunna utvärdera marknadsföringsinsatser samt vidareutveckla rmjakt.se. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna att sluta fungera.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Du kan läsa mer om cookies hos PTS eller på Wikipedia.

Hantering av personnummer
Vi behandlar bara ditt personnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Skyddandet av personuppgifter
Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål, har tillgång till dem.

Klagomål

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, övervakar tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Har du ytterligare frågor eller vill få mer information om personuppgiftshanteringen, är du välkommen att kontakta oss.

RM Jakt AB
Hemvägen 9C
95731 Övertorneå

E-postadress: info@rmjakt.se
Telefonnummer: 010-188 20 20

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid på denna sida.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.